ประเภทของรายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง
 วิชาการโปรแกรมเว็บเบื้องต้น
 วิชาโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3201-2205บทคัดย่อ
 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ 3204-2003บทคัดย่อ
 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 2000-2005บทคัดย่อ
 การพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง 3204-2204บทคัดย่อ
 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3204 - 2010บทคัดย่อ
 โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ 3000-0201บทคัดย่อ
 การใช้โปรแกรมกราฟิกส์ 2201-2419บทคัดย่อ
 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 2201-2408บทคัดย่อ
 โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์ 2201-2407บทคัดย่อ
 การใช้โปรแกรมตารางงาน 2201-2404บทคัดย่อ
 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2201-2402บทคัดย่อ
 วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสาขางานอาชีพบทคัดย่อ
 การสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3901 2125บทคัดย่อ
 วิชาการผลิตสื่อดิจิตอลบทคัดย่อ
 วิชาปฏิบัติงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2901 2118บทคัดย่อ
 วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์บทคัดย่อ
 วิชาโครสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีบทคัดย่อ
 วิชาการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์บทคัดย่อ
 วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2901-1007บทคัดย่อ
 วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3900 0009 (ปวส.)บทคัดย่อ
 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพบทคัดย่อ
 วิชาระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่ายบทคัดย่อ
 วิชาการบำรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ปวส.)บทคัดย่อ
 การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์บทคัดย่อ
 วิชาการโปรแกรมเว็บเบื้องต้นบทคัดย่อ
 วิชาเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายบทคัดย่อ
 ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้นบทคัดย่อ
 การสร้างเว็บเบี้องต้นบทคัดย่อ
 โปรแกรมตารางคำนวณบทคัดย่อ
 อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจบทคัดย่อ
 ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรบทคัดย่อ
 วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3บทคัดย่อ
 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพบทคัดย่อ
 วิชา โครงการบทคัดย่อ
 การสื่อสารข้อมูลในสำนักงานบทคัดย่อ
 ระบบปฏิบัติการบทคัดย่อ
 การใช้โปรแกรมนำเสนอและสื่อประสมในงานธุรกิจบทคัดย่อ
 การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 3204-2202บทคัดย่อ
 ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 3204-2014บทคัดย่อ