การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 3204-2202
(3204-2202)


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการพัฒนาเว็บเพจ ปฏิบัติการพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Forntpage Express, Microsoft Forntpage, Macromedia Dreamweaver, Namo Editor Flash หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เหมาะสม ฟไหโดยครอบคลุมการจัดข้อความ รูปภาพ การเชื่อมโยง การสร้างตาราง การสร้างเฟรม การใช้ Layout การใช้ Layer การกำหนด Behavior การผสม Multimedia การสร้างฟอร์ม การทำภาพเคลื่อนไหวบนเว็บไซต์