ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 3204-2014
(3204-2014-1)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทางานของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบต่างๆของคอมพิวเตอร์ การเลือกซื้ออุปกรณ์และการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ตามความเหมาะสมกับงานที่ทำ