การใช้โปรแกรมนำเสนอและสื่อประสมในงานธุรกิจ
(3204-2307)

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของการนำเสนอข้อมูล หลักการออกแบบการนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจด้วยโปรแกรมนำเสนอข้อมูล การตกแต่งงานนำเสนอข้อมูลด้วยรูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว เพื่อนำเสนอข้อมูลขององค์กร การใช้เทคนิคในการนำเสนอข้อมูล