การสื่อสารข้อมูลในสำนักงาน
(3204-2302)

ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของการสื่อสารในสำนักงาน การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร ในสำนักงาน ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ องค์ประกอบและการทำงานของระบบ LAN Topology การติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย LAN เช่น การรับ-ส่ง แฟ้มข้อมูล การสนทนาผ่านเครือข่าย การใช้คอมพิวเตอร์ในการรับ-ส่ง FAX ด้วยโปรแกรมรับ-ส่ง FAX การจัดการเครือข่ายเบื้องต้น ผ่านระบบปฏิบัติการ Windows, Linux หรืออื่นๆ