วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3
(3901-2107)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของ Variables arrays and operators in VB.Net, Error handling, Procedures and Functions, ByVal and ByRef keywords, Optional Parameters, Event handling, Delegates, OOP concepts in VB.Net