การสร้างเว็บเบี้องต้น
(2901-1007-1)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกระบวนการและโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูป การทดสอบการทำงานของเว็บไซต์ และ การ Upload เว็บไซต์