วิชาเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย
(2901-2113)

ศึกษาเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย การติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย การขยายระยะบริการระบบเครือข่ายไร้สาย การรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายไร้สาย การพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายที่ให้บริการในสถานที่ต่างๆ การใช้งาน WiFi Access Point และ WiFi Router การติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ไร้สายกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์