วิชาการโปรแกรมเว็บเบื้องต้น
(2901-2007)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเว็บ รูปแบบ การใช้คำสั่งต่าง ๆ การใช้และสร้างฟังก์ชัน การสร้างฟอร์มบนเว็บเพื่อติดต่อกับผู้ใช้ การเขียนคำสั่งติดต่อกับ ฐานข้อมูลบนเว็บและจัดการกับฐานข้อมูลบนเว็บเบื้องต้น