การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์
(2901-1002)

ศึกษาและปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Program) การเลือกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์และการติดตั้งใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) และการใช้งาน