วิชาการบำรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ปวส.)
(3901-2111)

ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานด้านการจัดการระบบเครือข่าย สมาชิกในระบบเครือขาย ตรวจสอบความผิดปกติในระบบเครือขาย ติดตั้งระบบป้องกันข้อมูลสมาชิกในระบบเครือข่าย ติดตั้งระบบ Firewall โปรแกรม Antivirus และโปรแกรมอรรถประโยชน์ในระบบคอมพิวเตอร์