วิชาระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย
(3901 2004)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการบนเครื่องแม่ข่าย (Server Operating System) ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับการบริการและจัดการเครือข่าย การติดตั้งโปรแกรมการกำหนด สื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่าย การจัดการกำหนดสิทธิผู้ใช้ (Server administrator and User Management) การจัดการ Service ต่าง ๆ การจัดทำ Remote Control การเขียนคำสั่งสคริปต์ Server Command การจัดการ Web Server, File Server, DHCP Server และ Dns Server, การติดตั้ง Proxy Server การทำ Virtualization on Server การติดตั้งและกำหนดการทำงาน Firewall หลักการของ Cound Technology เครื่องมือและโปรแกรมในการจัดการ Server Management Tools การจัดการข้อมูลและโปรแกรมบน Web Server การทำระบบ Authentication การจัดทำระบบ Voice-over ip