วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
(3001 2001)

ชั้น สสท.58/1