วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3900 0009 (ปวส.)
(3900 0009)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดระบบเคลือข่ายคอมพิวเตอร์ Computer Networking, Types of Networks, Local Area Network (LAN), Wide Area Network (WAN), Transmission Media, Network Connectivity, Serial Line Interface Protocol (SLIP), Point to Point Protocol (PPP) and IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineer) Protocols, Fiber Distributed Data Interface (FDDI) , Integrated Service Digital Network (ISDN) and Asynchronous Transfer Mode (ATM), Network Protocols and Models, The Open System Interconnection (OSI) Physical Layer, The Data Link Layer, The Network Layer, The Transport Layer, The Session Layer, The Presentation & Application Layers, TCP/IP, Leading Protocol Stack, Achieving Fault Tolerance, User Management, Introduction to Wireless Networking, Network Performance Analysis & Trouble-shooting