วิชาโครสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
(3901-2002)

ชั้น สสท.57-1

ศึกษาและปฏิบัติ Data Structure, Efficiency, Algorithm, Programming paradigm, Analyzing Euclid’s algorithm, Time complexity of algorithm, Big-oh notation, Order Lists, Stacks, Queues, Graph and trees, Heaps, Hash Tables, Recursive, Search, Divide and Conquer