วิชาปฏิบัติงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2901 2118
(2901 2118)

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานจัดการระบบเครือข่าย การกำหนดสิทธิให้ สมาชิกในระบบเครือข่ายตรวจสอบความผิดปกติในระบบเครือข่าย ติดตั้งระบบป้องกันการรุกราน หรือล้วง ข้อมูลสมาชิกในระบบเครือข่าย ติดตั้ง Firewall โปรแกรมแอนตี้ไวรัสและโปรแกรมทดสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์