วิชาการผลิตสื่อดิจิตอล
(2901 9006)

ศึกษาและปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องมืออุปกรณ์และโปรแกรมสำเร็จรูป การวางแผน การเขียนบท การผลิต การนำเสนอ สื่อมัลติมีเดียประเภทต่างๆ การบันทึกจัดเก็บรูปแบบต่าง ๆ การดูแลและการรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย