การสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3901 2125
(3901 2125)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการค้นคว้าข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในหัวข้อที่สนใจหรือประเด็นที่กำหนดให้ จัดสัมมนาทางวิชาการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา เผยแพร่ผลการดำเนินงาน ในรูปแบบต่าง ๆ และประเมินผลการดำเนินงานการสัมมนาวิชาการ