การใช้โปรแกรมกราฟิกส์ 2201-2419
(2201-2419)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฏีคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ หลักการของกราฟิกส์แบบ Vector และะ Raster ประเภทและคุณลักษณะของแฟ้มภาพกราฟิกส์ ความแตกต่างของกราฟิกส์แบบ 2 มิติ การใช้โปรแกรมสร้างภาพกราฟิกส์แบบ Vector และะ Raster