การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3204 - 2010
(3204 - 2010)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบการสื่อสารข้อมูลตัวกลาง และอุปกรณ์มาตรฐานการสื่อสารข้อมูล ชนิดของสัญญาน และวิธีการส่งสัญญานสื่อสารข้อมูล สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับส่งในระบบเครือข่าย โครงสร้างระบบเครือข่าย โปรโตคอลการออกแบบระบบอินเทอร์เน็ต และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต