การพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง 3204-2204
(3204-2204)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจให้มีความสามารถที่สูงขึ้น ในด้านการติดต่อกับ ฐานข้อมูล โดยผ่านระบบ CGI การใช้ภาษา Script เช่น VB Script, Java Script, PHP ในการเพิ่มความสามารถของเว็บเพจ การทํา (Multimedia) และ (Interactive) บนเว็บเพจได้ การพัฒนาระบบ Virtual Reality markup Language (VRML) บนเว็บเพจ