โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ 3204-2003
(3204-2003)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ โครงสร้างและการทำงานของ
CPU, ALU, Register, Memory, Port, รหัสแทนข้อมูล ภาษา Assembly เบื้องต้น