การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3201-2205
(3201-2205)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็จรูปหรือโปรแกรมภาษาเพื่อจัดทําเว็บเพจ ในการติดตั้ง ร้านค้า และการวางแผนการทําการค้าบนอินเทอร์เน็ต การค้นหาข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ธุรกิจการค้า การสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทอนิกส์ จรรยาบรรณสําหรับการทําธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต